Besob Logo

Yönetim ve Maliye

AHÎLİK MÜESSESESİNDE YÖNETİM (GENEL OLARAK)

Birden fazla insanın varolduğu her yerde yönetim denilen olgu söz konusudur. Bu sebepledir ki, birden fazla insanı kapsayan Ahî birliklerindeki yönetimi kavramak için yönetimin ne olduğunun tarifi gerekir. Yönetim, teşkilat amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olmak üzere eldeki kaynakların belirlenmiş ilkelerle yerinde ve zamanında kullanılabilme sanatı olarak tanımlanabilir.

Yönetimin tanımından hareketle Ahî birliklerindeki yönetim anlayışının tarihî gelişim süreci içerisinde ele alınması gerekir. Böyle bir yaklaşım Ahîliğin yönetim anlayışının doğru anlaşılmasına zemin teşkil eder.

Ahîlik kurumundaki yönetim anlayışının iki safha halinde incelenmesi lazımdır. Birinci safha, Ahîlik kurumunun ortaya çıkışından itibaren Osmanlı Devletinin I. Murat dönemine kadarki yönetim anlayışı, ikinci safha ise Ahîlik kurumunun esnaf teşkilatına dönüştüğü dönemi kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu iki safha arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.